The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2017-09-26 20:19:36

combinepdf

combinepdf

3 davibrunoT
saqarTvelo!

kaxa kukava
dimitri lorTqifaniZe

demokratiuli moZraoba Tavisufali saqarTvelo


kaxa kukava dimitri lorTqifaniZe

N3 dimitri lorTqifaniZe, kaxa kukava
demokratiuli moZraoba - Tavisufali saqarTvelo

davibrunoT saqarTvelo !

საარჩევნო პროგრამა 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის

გთხოვთ, თქვენი შენიშვნები ჩვენი პროგრამის შესახებ
მოგვწეროთ სოციალურ ქსელში: https://www.facebook.com/dimaandkakha

ქართული პოლიტიკა დღეს მონოპოლიზებული აქვთ ფსევდოლიბერალურ
პარტიებს (ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება, ევროპული
საქართველო, რესპუბლიკელები და სხვ.) რომლებიც ნომინალურად
არიან ერთმანეთთან დაპირისპირებული, სინამდვილეში კი როგორც
საგარეო ისე საშიანო პოლიტიკაში იდენტური მიდგომები გააჩნიათ.
მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ეროვნული ძალებისთვის სხვადასხვა
იარლიყების მიკერება, მარგინალიზაცია და პოლიტიკური ცხოვრებიდან
გარიყვა.

ჩვენი ამოცანაა ქართული პოლიტიკაში ეროვნული და პრაგმატული
საყისების დამკვიდრება. ყოველი კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტის
დროს ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ არა იმაზე თუ რა რეკომენდაციას
გვაძლევს „საერთაშორისო საზოგადოება“ არამედ პირველ რიგში იმაზე
თუ რამდენად სასარგებლო იქნება ესა თუ ეს ქმედება საქართველოს
ეროვნული ინტერესებისთვის.

socialuri sakiTxebi

1. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მთლიანად იქნება ამოღებული პრემიები,
დანამატები, კონცერტები და ვერტიკალური ბაღები. მკვეთრად
შემცირდება სამივლინებო, ავტომანქანების შესყიდვის და მომსახურების
ხარჯები.

saarCevno programa 2017 weli


kaxa kukava dimitri lorTqifaniZe

კოდი დასახელება (მლნ ლარებში) 2014 2017 2018
21
მერიის მოხელეების ხელფასები 44,5 87,6 40,0
07 02 03 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 417 5 682

საზოგადოების განათლების 1 000,0 808,2
ხელშეწყობის „სხვა ხარჯები“

07 05 01 უწყვეტი განათლების სისტემის 0 260,0
განვითარების ხელშეწყობა

07 05 02 იურიდიული კლინიკა 0 504,0

სესხების რესტრუქტურიზაციის ფონდი 0 0 1,0

ჯანდაცვა

06 02 21 თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის 1,2
მოვლა-პატრონობა 16,2
7,2
06 02 14 უფასო სასადილეობი

06 02 02 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი
ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ
ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

saarCevno programa 2017 weli


kaxa kukava dimitri lorTqifaniZe

2. შეჩერდება მოვალეების გამოსახლება საცხოვრებელი ფართებიდან:
აუქციონზე გამოტანილ საცხოვრებელ ფართებს შეისყიდის
თვითმმართველობა და იჯარა-გამოსყიდვის უფლებით დაუბრუნებს
იპოთეკურ მოვალეებს.

დღეს დღეობით მოვალეთა რეესტრში 222 571 მოვალეა რეგისტრირებული. ყოველწლიურად
ათასობით ადამიანს უწევს საკუთარი სახლების დატოვება.

ჩვენი პროექტით ბიუჯეტში შექიმენა რესტრუქტურიზაციის ფორნი. რპომე;ც შეისყიდის
აუქციონზე გამოტანილ უძრავ ქონებას, რომელსაც გამოსყიდვის უფლებით გადასცემს
მოვალეს და დაუწებეს მას 10 წლიან უპროცენტო გადახდის გრაფიკს.

3. გაიზრდება უფასო სასადილოების დაფინანსება. თვითმმართველობა
გადაამოწმებს თუ რამდენად სამართლიანად მიენიჭებათ ქულები
სოციალურად დაუცველებს სახელმწიფო სააგენტოს მიერ.

უფასო სასადილოებში ერთი ადამიანისთვის განკუთვნილი ე.წ. რიმა ბერაძის პაკეტის
ღირებულება 1.18 ლარს შეადგეს. დღეის მდგომარეობით თბილისში უფასო სასადილეობის
პოტენციური ბენეფიციარია 165 933 ადამიანი (პირები, რომლების სარეიტინგო ქულა 200
000-ზე ნაკლებია). 38 000 პირი რეგისტრირებულია უფასო სასადილოების მოსარგებლედ,
ხოლო რიგს ელოდება - 7 500. ჩვენს მიერ დამატებით გამოიყოფა 67 765 ლარი, რაც
უზრუნველყოფს პაკეტის ზრდას 1.56 ლარამდე და დამატებით 67 765 ბენეფიციარის
დაკმაყოფილებას.
რაც შეეხება სიღარიბის პროგრამას, 2014 წლიდან სოციალური შემწეობის მიმღებთა ბაზაში
რეგისტრირებული პირების რაოდენობა 1 627 278-დან 977 055-მდე შემცირდა, თუმცა მათი
უმრავლესობა მიუთითებს, რომ არსებითად არ შეცვლიათ ან გაუუარესდათ მატერიალური
და ფინანსური მდგომარეობა. თვითმმართველობის სპეცაილური სამსახური ჩაატარებს
ბენეფიციარებისთვის მინიჭებული ქულების აუდიტს, თუ რამდენად სამართლიანად იქნა
შეფასებული და დაანგარიშებული მონაცემები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.

4. მოეწყობა სოციალური სახლები უსახლკაროებისთვის, დევნილებს
დაუკანონდებათ მიწის ნაკვეთები.

თბილისში გაჩნდა უსახლკაროთა გეტოები, ნანგრევებში ან საერთოდ ღია ცის ქვეშ
ცხობრობს ათასობით ადამიანი, ისევე როგორც შავკანიანები 30-იანი წლების ამერიკაში.
იმავდროულად უამრავი სახელმწიფო შემობა გამოკეტილია წლების მანძილზე, როგორც
თბილისში ისე რეგოიონებში.ჩვენ გეგმით ამ შენმობებში მინიმალური თანხსებით
ადპტირებული საცხოვრებლად და დროებითი უსასყიდლო სარგებოსბი ადადემეათ
უსახლკაროებს.

saarCevno programa 2017 weli


kaxa kukava dimitri lorTqifaniZe

5. ნიჭიერ სტუდენტებს, რომელთაც მიღებული აქვთ არანაკლებ 50%-იანი
გრანტი თვითმმართველობა დაუნიშნავს სტიპენდიას და სრულად
დაუფარავს განათლების საფასურს.

6. თვითმმართველობა 4 და მეტშვილიან ოჯახებს უსასყიდლოდ
გადასცემს საცხოვრებელ ფართს საკუთრებაში.

7. საწვავი და მედიკამენტები გაიყიდება რეალურ საბაზრო ფასებში, რაც
ზოგიერთ ფართო მოხმარების პრეპარატზე გამოიწვევს ფასის 80%-ით
შემცირებას. თვითმმართველობა მოიწვევს საერთაშორისო აუდიტორულ
კომპანიებს, რომელიც შეამოწმებს თუ რამდენად შეესაბამება
ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ტარიფი რეალურ
თვითღირებულებას.

უნდა შეიქმნას ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელიც შეამოწმებს და გამოიძიებს
კარტელურ გარიგებებს საწვავის, მედიკამენტების და სხვ. მონოპოლისტ კომპანიებს შორის;

qalaqis ganviTareba

8. თბილისში გამოცხადდება მორატორიუმი ახალი საცხოვრებელი
კომპლექსების მშენებლობაზე. ქალაქის მთელი დარჩენილი რესურსი
მოხმარდება მწვანე საფარის, კომუნიკაციების და ავტოსადგომების
ქსელის გაფართოებას.
სამთავრობო დაწესებულებების ნაწილი თბილისიდან გადატანილი იქნება
რეგიონებში.

9. ყველა ავტომანქანა აღჭურვილი იქნება კატალიზატორით.
დამონტაჟების ხარჯებს დაფარავს თვითმმართველობის ბიუჯეტი.

2017 წლის 1 ნოემბრიდან სახელმწიფო შესყიდვა გამოცხადდება
მხოლოდ ელექტრომობილებზე.

saarCevno programa 2017 weli


kaxa kukava dimitri lorTqifaniZe

10. 2 წლის მანძილზე მიკროავტობუსებს მთლიანად ჩაანაცვლებენ
ავტობუსები. მეტროთი მგზავრობა ყველა სოციალურად დაუცველისთვის
იქნება უფასო.

11. გაუქმდება სტ პარკთან დადებული ხელშეკრულება. ახალი
ხელშეკრულებით კონტრაქტორ კომპანიებს ექნებათ არა ჯარიმების
ადმინისტრირების არამედ ავტოსადგომების მოწყობის ვალდებულება.

12. თბილისის და ბათუმის თვითმმართველობებში შეიქმნება იმიგრაციის
სამსახური, რომელიც განახორციელებს ზედამხედველობას უკანონო
იმიგრაციაზე.
თბილისის თვითმმართველობა მიმართავს პარლამენტს საკანონმდებლო
წინადადებით აიკრძალება ჩადრის ტარება საჯარო ადგილებში.

13. სარეკლამო დაფები განთავსდება ქართული ენაზე

14. თბილისიდან და სხვა ქალაქებიდან კაზინოები და სხვა სათამაშო
დაწესებულებები გატანილი იქნება ნაკლებად დასახლებულ ტურისტულ
ცენტრებში.

15. გადაიხედება სკოლების და ბაღების პრივატიზაციის
ხელშეკრულებები. მოკვლეული მასალები გადაგზავნება პროკურატურას.

16. ბაზრობებზე მოვაჭრეებისთვის დაწესედება ფიქსირებული
გადასახადები.

regionebis ganviTareba

17. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები გადაეცემა მხოლოდ
საქართველოს მოქალაქეებს, საძოვრები და ტყეები -
თვითმმართველობებს.

saarCevno programa 2017 weli


kaxa kukava dimitri lorTqifaniZe
18. თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება გლეხური
მეურნებები და ხვნა-თესვის და შეწამვლის სამუშაოები.

სახელმწიფო უზრუნველყოფს აგრეთვე მოსავლის ჩაბარებას და გასაღებას - ასევე
ფიქსირებულ ფასებში.

19. თვითმმართველობების ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სოფლის
მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოები;
20. თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ბუნებრივი აირის და
წყალმომარაგების ინფტრასტრუქტურა.
21. დასახლებული პუნქტები, რომელთა მოსახლეობა 20 000 აღემატება
მიენიჭება თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი. სოფლის რწმუნებულის
ნაცვლად შემოღებული იქნება არჩევითი მამასახლისის ინსტიტუტი

saarCevno programa 2017 weli


N3 dimitri lorTqifaniZe, kaxa kukava
demokratiuli moZraoba - Tavisufali saqarTvelo

davibrunoT saqarTvelo !

saarCevno programa 2017 weli


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DoggieRescue Cats E-Magazine October 2017_Neat
Next Book
The Golden Anniversary of Scouting